Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Aug 28, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Toen zeiden de nakomelingen van Jozef tegen Jozua: Waarom hebt u mij als erfelijk bezit maar één lot en één deel gegeven, terwijl ik toch een groot volk ben, aangezien de HEERE mij tot nu toe gezegend heeft? Jozua zei tegen hen: Indien u een groot volk bent, ga dan naar het bos, en hak daar voor uzelf de bomen om in het land van de Ferezieten en van de Refaïeten, omdat het bergland van Efraïm te klein voor u is. Toen zeiden de nakomelingen van Jozef: Dat bergland zal voor ons niet groot genoeg zijn. Bovendien zijn er ijzeren strijdwagens bij alle Kanaänieten die in het land in het dal wonen, bij die in Beth-Sean en de bijbehorende plaatsen en bij hen die in het dal van Jizreël wonen. Daarop zei Jozua tegen het huis van Jozef, tegen Efraïm en Manasse: U bent een groot volk en u hebt grote kracht. U zult niet slechts één lot hebben, maar het bergland zal van u zijn. En omdat het een bos gebied is, moet u daar de bomen omhakken, dan zullen de uitlopers ervan voor u zijn. U zult de Kanaänieten voorzeker verdrijven, al hebben zij ijzeren strijdwagens en al zijn zij sterk. Jozua 17:14-18

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechter hand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Hebreeën 12:1-3

De stam van Jozef zei zelf: "De Heer heeft ons overvloedig gezegend." Toch mopperden ze dat Zijn zegeningen niet genoeg waren. Ze eisten meer in plaats van dankbaar te zijn. Ze wilden de gemakkelijke uitweg, maar God wilde dat ze hun VOLLEDIGE erfenis in Zijn genade zouden nastreven: om 'de bossen te ontginnen' en de vijand te 'verdrijven'. Onze Heer heeft ons overvloedige genade getoond - vergeving, verlossing en adoptie als Zijn kinderen, maar net als het volk Israël klagen we en denken we dat God ons bedrogen heeft als we moeilijkheden of beproevingen tegenkomen. We murmureren zoals zij deden in de woestijn. Onze wedloop is geen sprint - het is een marathon en we willen goed eindigen. Om dat te doen, moeten we gefocust blijven, met onze ogen op Hem gericht, onze Yeshua (Redder), zodat we de hele erfenis in handen krijgen. Hij heeft ons alles wat we nodig hebben in overvloed gegeven - maar we moeten ervoor kiezen om de volheid van Zijn zegeningen op te eisen.