Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jul 04, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan het slaapvertrek in, en doorstak hen beiden, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht. Het aantal van hen die aan de plaag stierven, was vierentwintigduizend. Toen sprak de HEERE tot Mozes: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, heeft Mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij zich in hun midden met ijver voor Mij heeft ingezet, zodat Ik de Israëlieten niet in Mijn na-ijver vernietigd heb. Zeg daarom: Zie, Ik geef hem Mijn verbond van vrede: hij, en zijn nageslacht na hem, zullen het verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan. Numeri 25:7-13

Het volk Israël had tegen de Here gezondigd door buitenlandse vrouwen te huwen die hun hart tot afgoderij hadden gebracht. Toen Phinehas een echtpaar ontucht zag plegen voor de ogen van het volk, werd zijn hart gegrepen om hen tegen te houden. Hij kon een dergelijke oneer voor de naam van de Heer niet accepteren. Phinehas deelde God's ijver voor reinheid en heiligheid. “De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het huis, en Hij riep naar de Man Die in linnen gekleed was, Die de schrijverskoker aan Zijn middel had. En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden." (Ezechiël 9:3-4) God eert hen die zijn ijver voor heiligheid hebben en treuren over de gruwelen die in Zijn Land gedaan worden.

De laatste tijd zijn we vaak in de pers geweest, soms negatief en soms positief, afhankelijk van het perspectief van de journalist. Nieuws is niet echt nieuws - slechts de verdediging van het standpunt van de auteur. In Israël heeft de reactie op de omverwerping van de Roe vs. Wade beslissing in de VS veel pro-abortus gespreksstof in de media gebracht. Wij, die de Heer liefhebben, zullen niet terugdeinzen voor het spreken van de waarheid, het verdedigen van de ongeboren kinderen, en het beschermen van moeders die zich onder druk gezet voelen om te aborteren. Of we nu populair zijn of niet, we zullen blijven treuren over de zonde die in ons land is gedaan en bidden om Gods barmhartigheid voor ons volk. Mogen wij allen, die het leven verdedigen, ijverig blijven met de ijver die God heeft voor Zijn eigen Naam.