Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jan 08, 2024 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Genesis 7:1 Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. Genesis 7:1

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Jesaja 55:1

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste. Johannes 7: 37, 38

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Openbaring 22:17

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheus 11: 28-30

Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom! Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. Hooglied 2:10-12

En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Lukas 15:17-20

In Genesis zei God niet tegen Noach dat hij de ark in moest gaan, maar dat hij in de ark “naar Mij toe moest komen”. 'Ik wacht om je mijn barmhartigheid te tonen'. Door de Schrift heen roept God Zijn geliefden op om te komen drinken, om verfrissing te vinden in Zijn aanwezigheid, om genezing te vinden, om vernieuwing te vinden, om rust te vinden. In Lucas 15 wachtte de Vader niet eens tot de zoon naar hem toe kwam. In plaats daarvan rende de vader naar zijn gebroken zoon en sloeg zijn armen om hem heen in grote barmhartigheid. DIT is de liefde die onze Vader voor ons heeft - een LIEFDE die ons aanspoort om rust in Hem te vinden, een LIEFDE die ons achtervolgt, een LIEFDE die nooit ophoudt. Laten we vandaag bidden voor het vermoeide en dorstige volk van Israël om naar het water des levens te komen en te drinken uit de bronnen van verlossing.