Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

May 08, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En Zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen en zij hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. En Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En zij spraken er met elkaar over en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen, en u ziet niet? En u hebt oren, en u hoort niet? En herinnert u zich niet, toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Zij zeiden tegen Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En zij zeiden: Zeven. En Hij zei tegen hen: Waarom begrijpt u het dan niet? Markus 8:14-21

"Kunnen we niet leren van ervaringen uit het verleden? Als de Heer ons eerder heeft geholpen, is hij dan niet evenzeer bereid ons opnieuw te helpen? Wat! Wanneer er slechts enkelen van u discipelen aan boord van een schip zijn, begint u dan uw Heer te wantrouwen omdat u slechts één brood hebt, terwijl Hij uit een paar karige broden genoeg voedsel vond voor vijfduizend en voor vierduizend? O ongelovige kinderen van God, welk een oneindig geduld heeft uw genadige God met u, hoewel u zo vaak en zo schandelijk aan Hem twijfelt! "Herinnert gij u niet?" "Hoe komt het dat gij het niet begrijpt?" Kunnen alle lessen van liefde en daden van vriendelijkheid van uw Heer u niets geleerd hebben? Twijfelt gij nog aan Hem, wantrouwt gij Hem nog? Heeft Hij u in zes problemen verlost en kunt u Hem niet vertrouwen in de zevende? Heeft hij u door zijn genade bewaard tot uw zeventigste, en kunt u hem niet vertrouwen in de paar resterende jaren van uw aardse pelgrimstocht? O, schande over ons dat wij zulke saaie leerlingen zijn in de school van Christus!" (Spurgeon)