Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Aug 01, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen; zij riepen tot de HEERE en Híj verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die Hij hun had gegeven. Psalm 99:6-7

Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het de HEERE behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken. En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden; maar ik zal u de goede en juiste weg leren. Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft. 1 Samuel 12:22-24

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Jakobus 5:16-18

Mozes, Aäron en Samuel werden priesters genoemd omdat zij het volk in gebed tot God brachten. Zij waren niet volmaakt, en hadden een menselijke natuur zoals wij, maar God verhoorde hun gebeden. Elk van hen zegende het volk op een andere manier door hun voorbeden. Samuel zei dat het zonde zou zijn als hij niet voor het volk zou bidden. Van ons, zoals van deze mannen, wordt niet verwacht dat wij volmaakt zijn, maar wel dat wij trouw zijn in het gebed voor hen die Gods liefde en vergeving nodig hebben. Ook Elia had een natuur als de onze en werd soms ontmoedigd, maar zijn trouwe gebeden leverden veel vrucht op. Het is een voorrecht om week na week als 'priesters' te mogen bidden voor de vrouwen in crisis op deze lijst, voor hen in de kloof te staan en namens hen voorbede te doen bij God. Ik ben diep dankbaar voor al onze gebedspartners die niet ophouden met bidden en we weten dat onze gebeden veel kracht hebben om te zegevieren en veel te bereiken.