Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Mar 13, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Hoelang zult u, onverstandigen, onverstand liefhebben, zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwazen kennis haten? Keert u zich tot Mijn bestraffing, zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten, Mijn woorden u bekendmaken. Omdat Ik riep, maar u weigerde, Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg, omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet hebt gewild, daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst komt, wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen. Spreuken 1:22-27

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Romeinen 1: 18-27

Deze passages, zowel in Spreuken als in Romeinen, beschrijven degenen die werden aangespoord om ware wijsheid na te streven, maar de spot dreven met Gods wijsheid, maar Gods wijsheid bespotten en liever de dwaasheid van hun eigen inzicht kozen. Vandaag, als we het leven van de ongeborenen verdedigen, zijn er velen (misschien wel de meesten in de samenleving) die ons "primitief", "veroordelend", "dwaas" en "onverschillig" noemen. In werkelijkheid zijn zij het die koppig en dwaas weigeren om de menselijkheid van het pasgeboren kind te erkennen, hoewel het kind duidelijk te zien is op het echo scherm en de kleine hartslag duidelijk te horen is. Ik heb gemerkt dat kinderen en tieners vaak de menselijkheid van het pasgeboren kind erkennen, maar de oudere vrouwen, negeren hun waarde en spotten vaak. Zoals deze verzen aangeven, is er een neerwaartse progressie van eenvoudig (of goedgelovig), naar dwaas en uiteindelijk naar het bespotten van de waarheid. "Dwazen zijn mensen die onwetend zijn van de waarheid omdat ze saai of koppig zijn. Hun probleem is niet het IQ of een slechte opleiding; hun probleem is een gebrek aan geestelijk verlangen om Gods wijsheid te zoeken en te vinden." (Wiersbe). De gevolgen van abortus zijn maar al te duidelijk - pijn, spijt, vruchtbaarheidsproblemen, depressie, aantasting van de gezinseenheid, geweld in de samenleving, enz. Laten we bidden dat onze natie zich tot de Levende God keert voor Zijn waarheid en dat de baby's in de baarmoeder worden erkend, geëerd en beschermd als menselijke wezens. Bid dat abortus in Israël stopt