Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Aug 14, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. Lukas 10:25-37

De boodschap van Jezus aan ons in dit verhaal is "Ga heen en doe hetzelfde". Spurgeon maakt verschillende belangrijke opmerkingen over dit verhaal: 1. Er is veel ellende in de wereld. 2. Er zijn veel mensen (misschien wel de meeste) die nooit de ellende van anderen zullen verlichten, ondanks hun bewustzijn van de ellende. 3. De Samaritaan is een voorbeeld voor hen die helpen. Het Woord zegt niet "doe anderen aan zoals zij jou aan zouden doen", maar "doe anderen aan zoals jij zou willen dat zij jou aan zouden doen". 4. We hebben een hoger model dan de Samaritaan in onze Heer. De woorden van Spurgeon moedigen ons aan en dagen ons uit: "Wat de Samaritaan aan de arme man gaf was gul, maar het is niet te vergelijken met wat de Heer Jezus aan ons heeft gegeven. Hij gaf hem wijn en olie, maar Jezus heeft het bloed van zijn hart gegeven om onze wonden te genezen: "hij had ons lief en gaf zichzelf voor ons." De Samaritaan leende zichzelf met al zijn zorg en bedachtzaamheid, maar Christus gaf zichzelf zelfs tot de dood voor ons. De Samaritaan gaf twee pence, een groot bedrag uit zijn schamele voorraad, en ik waardeer de gift niet af, maar "hij die rijk was omwille van ons, werd arm opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden." O, de wonderbaarlijke gaven die Christus ons heeft geschonken! Wie is hij die ze kan tellen! De hemel behoort tot die zegeningen, maar Hijzelf is de grootste zegen."