Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Nov 14, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Jakobus 4: 7,8

Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. Psalm 46:10

Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar gebiedster, zo zijn onze ogen op de Here, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Psalm 123: 1-2

Charles Spurgeon merkt op: "Zoals de ogen van de dienstmaagd naar haar meesteres zijn, zo moeten uw ogen naar uw Heer zijn. De dienstmaagd eist niet dat de meesteres spreekt: het zal vaak gebeuren als zij aan tafel wacht, en er zijn vrienden, de meesteres knikt of steekt haar vinger op, en dat is genoeg. Zij roept niet "Maria, doe dit of dat" of spreekt haar tientallen keren luid toe, zoals de Heer dat tegen ons moet doen, maar een knipoog volstaat. Zo zou het ook met ons moeten zijn; een half woord van de goddelijke Geest, de zachtste beweging van Hem, zou voldoende leiding moeten zijn, en onmiddellijk zouden we klaar moeten zijn om Zijn bevelen uit te voeren. In deze zaak is niet zozeer uw activiteit nodig als wel uw onderwerping aan de Heilige Geest; het is niet zozeer uw rennen als wel uw bereidheid om door Hem getrokken te worden. Er moet een activiteit zijn in de godsdienst: wij moeten worstelen en strijden, maar daarnaast moeten wij ons overgeven aan de impulsen van de Geest, want Hij is het die in ons werkt om te willen en te doen naar zijn welbehagen; Hij spant zich krachtig in ons in, en als wij ons er maar bij neerleggen, en niet langer een hinderpaal zijn voor zijn goddelijke weg, zal Hij ons tot grotere hoogten van genade voeren, en in ons vollediger het evenbeeld van Christus scheppen. "Onderwerp u aan God." Leer de zoetheid van passief liggen in zijn hand, en geen andere wil te kennen dan de zijne; leer de zaligheid van u geheel over te geven aan zijn goddelijke heerschappij, want door dit te doen zult u de hemel beneden binnengaan."