Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Apr 17, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 2 Timotheüs 4:17

En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet tegen God strijden. En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Handelingen 23:9-11

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Mattheüs 28:20

Er waren tijden, dat zelfs Paulus de Heer nodig had om hem te ontmoeten waar hij was. "De Heer stond mij bij." De Heer haalde hem niet op wonderbaarlijke wijze uit de gevangenis, zoals Hij eens voor Petrus had gedaan, maar ontmoette hem in de gevangenis. Vaak eisen wij dat God de moeilijke omstandigheden uit ons leven wegneemt, terwijl Hij ons juist wil 'bijstaan en sterken' in onze moeilijkheden. Hij zal ons altijd ontmoeten, waar we ook voor staan. "Jezus wist waar Paulus was; Hij had Paulus niet uit het oog verloren omdat hij in de gevangenis zat. Toen John Bunyan, schrijver van Pilgrim's Progress, in de gevangenis zat, bezocht een man hem en zei: "Vriend, de Heer heeft mij naar u gestuurd, en ik heb in de helft van de gevangenissen in Engeland naar u gezocht." John Bunyan antwoordde: "Ik denk niet dat de Heer u naar mij gestuurd heeft, want als Hij dat gedaan had, zou u eerst hier gekomen zijn. God weet dat ik hier al jaren ben." God weet waar je nu bent; ook al verberg je het voor iedereen, God weet waar je bent. "(David Guzik)