Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Sep 19, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen Efeze 3:20-21

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Handelingen 1:8

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Johannes 14: 12-14

Niemand kan ooit teveel van God vragen. Het is Zijn aard, karakter en genoegen om in ons te werken door de kracht van Zijn Geest, veel verder dan wij ons kunnen voorstellen. "Wanneer de Heilige Geest ons bekrachtigd heeft, Christus ons heeft ingelijfd, de liefde ons beheerst, en God ons vervuld heeft met zijn eigen volheid, dan is Hij in staat om verder te gaan dan wat wij vragen of denken. Totdat aan die voorwaarden is voldaan, is Gods werk in ons beperkt. Als daaraan is voldaan, is zijn werk in ons onbeperkt." (John McArthur)

"Paulus heeft zojuist gebeden dat de Efeziërs vervuld zouden worden tot alle volheid van God. Het is een gebed dat ze tot totale geestelijke volmaaktheid zouden komen! Je kunt niet hoger gaan dan vervuld te worden met alle volheid van God! Paulus voegt deze doxologie toe om te zeggen: "Mocht u denken dat het te veel is om God te vragen zijn heiligen te vervullen tot al zijn volheid, bedenk dan dat Hij in staat is veel meer te doen dan wij vragen of denken, naar zijn macht en tot zijn eer. God is niet alleen in staat meer te doen dan wij vragen, maar overvloedig meer. Maar dat is niet genoeg, Hij is in staat om veel meer te doen dan wij vragen. Maar we zijn nog niet aan de grens: "Nu aan Hem die in staat is veel meer te doen dan wij vragen of denken, naar de kracht die in ons werkt." Wat hebt u nodig? Ik wil u aanmoedigen om in geloof te bidden en God te vragen veel meer te doen dan wij kunnen vragen of denken... Houd in gedachten dat in de context, Paulus' gebed voor God om overvloedig te doen boven wat wij vragen of denken, geen gebed is voor fysieke wonderen, maar eerder voor Christus om te wonen in de harten van de gelovigen, zodat wij zijn grote liefde voor ons kunnen begrijpen, zodat wij zullen groeien tot volledige geestelijke volwassenheid." (Steve Cole)