Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Oct 02, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Daarom, broeders en zusters, aangezien we het vertrouwen hebben om het Heilige der Heiligen binnen te gaan door het bloed van Jezus, door een nieuwe en levende weg die voor ons is geopend door het gordijn, dat wil zeggen zijn lichaam, en aangezien we een grote priester hebben over het huis van God, laten we tot God naderen met een oprecht hart en met de volle zekerheid die het geloof ons geeft, ons hart laten besprenkelen om ons te reinigen van een schuldig geweten en ons lichaam laten wassen met zuiver water.  Laten we onwankelbaar vasthouden aan de hoop die we belijden, want hij die het beloofd heeft is trouw.  En laten we overwegen hoe we elkaar kunnen aansporen tot liefde en goede daden, door niet op te houden met samenkomen, zoals sommigen de gewoonte hebben te doen, maar elkaar te bemoedigen - des te meer nu u de dag ziet naderen.  Hebreeën 10:19-25

"Wij gaan het allerheiligste binnen door zijn vlees, dat de mensheid met de Godheid verbindt. Voor gelovigen is het voorhangsel niet opgerold, maar gescheurd. Het voorhangsel werd niet losgemaakt en zorgvuldig opgevouwen en opgeborgen, zodat het op een later tijdstip weer op zijn plaats gezet kon worden. Oh, nee! Maar de goddelijke hand nam het en scheurde het van boven naar beneden. Het kan nooit meer opgehangen worden, dat is onmogelijk. Tussen hen die in Christus Jezus zijn en de grote God zal er nooit meer een scheiding zijn. "Wie zal ons scheiden van de liefde van God?" Er is maar één voorhangsel gemaakt, en als dat gescheurd is, is de enige scheiding vernietigd. Ik vind het heerlijk om hieraan te denken. De duivel zelf kan me nu nooit meer van God scheiden. Hij kan en zal proberen mij van God af te sluiten, maar het ergste wat hij kan doen is een gescheurd voorhangsel ophangen. Wat zou dat baten behalve zijn onmacht tentoonspreiden? God heeft het voorhangsel gescheurd en de duivel kan het niet herstellen. Er is toegang tussen een gelovige en zijn God; en er moet voor altijd zo'n vrije toegang zijn, omdat het voorhangsel niet is opgerold en aan de kant gelegd om in de komende dagen weer opgehangen te worden; maar het is gescheurd en onbruikbaar gemaakt... Het is God Zelf die de zonde op Christus heeft gelegd en in Christus die zonde heeft weggedaan. God Zelf heeft de hemelpoort voor gelovigen geopend en een weg vrijgemaakt waarlangs de zielen van de mensen naar Zich toe kunnen reizen. God Zelf heeft de ladder tussen de aarde en de hemel uitgezet. Kom nu tot Hem, gij nederigen. Zie, Hij plaatst voor u een open deur! Laten we het voorbeeld van de hogepriester volgen en, als we binnen zijn, de functies vervullen van iemand die binnengaat. "Dapperheid om binnen te gaan" suggereert dat we handelen als mannen die op hun juiste plaats staan. Binnen het voorhangsel staan vervulde de dienaar van God met een overweldigend gevoel van de goddelijke aanwezigheid. Als hij ooit in zijn leven dichtbij God was, dan was hij dat toen zeker, toen hij helemaal alleen was, opgesloten en buitengesloten van de hele wereld, hij had niemand bij zich, behalve de heerlijke Jehovah. O mijn geliefden, mogen we vanmorgen in deze zin het heiligste binnengaan! ...O dat we nu met Hagar mogen uitroepen: "Heb ik ook hier gekeken naar Hem die mij ziet?" O, hoe zoet om door persoonlijk genot de aanwezigheid van Jehovah te beseffen! Hoe bemoedigend om te voelen dat de Heer der heerscharen bij ons is! We weten dat onze God een zeer aanwezige hulp is in moeilijkheden." (Charles Spurgeon)