Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Feb 27, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. Handelingen 5:25-26

Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Handelingen 7: 54-60

U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. Exodus 23:2

Menigten kunnen heel gemakkelijk worden overgehaald en hun mening drastisch veranderen. In Lucas zien we mensen God loven voor de machtige wonderen die ze Yeshua hadden zien verrichten, en kort daarna eisen ze dat Hij wordt gekruisigd. In Handelingen verdedigt de menigte de discipelen en eist kort daarna dat Stefanus wordt gestenigd. De publieke opinie is gemakkelijk te beïnvloeden. We kunnen onze morele normen niet laten bepalen door de publieke opinie. Onze waarheid is gebaseerd op het Woord van God er is maar één waarheid en één norm waaraan we ons moreel gedrag moeten afmeten. Gods Woord verandert niet. Dezelfde macht die alle werelden maakte, ligt verborgen in die naam. De kracht die de doden zal opwekken, en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal maken, ligt in die naam, die deze arme gevallen wereld redt van al haar verloedering, de planeet ontdoet van alle nevelen die haar nu omringen, en haar laat stralen, zoals al haar zustersterren, tot glorie van God die haar gemaakt heeft."