Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jan 09, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Genesis 5:21-24

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.. Genesis 6:5-9

Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Micha 6: 5-9

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2:5-6

Henoch en zijn achterkleinzoon Noach "wandelden met God". Wij weten dat de generatie van Noach zeer slecht was, maar toch viel Noach op. Hij was niet volmaakt, maar hij koos ervoor anders te zijn - een standpunt in te nemen voor God - ondanks het morele karakter van zijn generatie. Hoe kunnen wij ervoor kiezen ons te onderscheiden in onze generatie, die volgens Jezus' woorden in Mattheüs 24 niet anders is dan de generatie van Noach? "Maar over die dag of dat uur weet niemand, zelfs niet de engelen in de hemel, noch de Zoon, maar alleen de Vader. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen. Want in de dagen voor de zondvloed aten en dronken de mensen, trouwden en huwden zij, tot op de dag dat Noach de ark binnenging; en zij wisten niets van wat er zou gebeuren, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal het ook zijn bij de komst van de Mensenzoon." (Mattheüs 24:36-39)

Wandelen met God is een keuze die dagelijks wordt gemaakt. Het is een keuze om barmhartigheid en vriendelijkheid te tonen ondanks de hardvochtigheid van onze generatie. Het is een keuze om anders te zijn, en misschien bespot te worden, omdat we ervoor kiezen nederig te zijn in plaats van te redetwisten. Het is een keuze om Jezus te volgen ondanks mogelijke vervolging. Moge God ons de kracht van ons karakter en zijn genade geven, zodat we kunnen wandelen zoals Jezus wandelde.