Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jan 16, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, gezond als de andere. De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken Wie Hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei:

Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen. Jesaja 42 zoals aangehaald in Mattheüs 12

Jezus citeert de profetie in Jesaja over Zichzelf voor een zeer grote menigte, terwijl hij heel goed wist dat de Farizeeën van plan waren Hem te doden. Deze verzen spreken van Zijn nederigheid en barmhartigheid. Hij had zojuist een man met een verdorde arm genezen en nu spreekt Hij over het gekneusde riet - een soortgelijk beeld van verschrompeld leven. Een gekneusd riet, een verdorde hand, een hart dat nederig, gebroken en gekwetst is. Hij veracht de "smeulende lont" niet - een vuur dat bijna gedoofd is, maar nu meer olie nodig heeft - gedrenkt moet worden in olie van de Geest. Jezus is gekomen om de gebrokenen van hart te genezen, om nieuwe kracht te brengen aan hen die nederig en behoeftig zijn. Hij biedt ons barmhartigheid en nieuwe hoop door de uitstorting van zijn Geest in ons leven. "Ik bid dat Hij u uit zijn heerlijke rijkdom met kracht door zijn Geest in uw binnenste mag versterken. (Efeziërs 3:16). Moge de Vader ons de nederigheid van Jezus geven, zodat we ons buigen om te zorgen voor het gekneusde riet en de smeulende lonten.